Onderwijs


Protestants Christelijk
CBS De Goede Herder is een protestants christelijke basisschool, waar leven en werken vanuit het geloof in God als onze Vader en Jezus Christus als Verlosser en Goede Herder het uitgangspunt vormen. Onze identiteit dragen we uit door liefdevolle omgang met elkaar, ouders en kinderen. Ieder kind mag er zijn en hoort er bij zoals hij/zij door God geschapen is als uniek schepsel. De Bijbel is voor ons gezaghebbend. Onze inspiratiebron waaruit wij putten om ons onderwijs vorm te geven. Identiteit en kwaliteit gaan samen en versterken en elkaar. Onze onderwijskwaliteit is door de onderwijsinspectie heel positief beoordeeld. Voor een aanduiding van onze kwaliteit verwijzen wij u graag naar het meeste recente inspectierapport en naar de berichtgeving  in de pers.

Veiligheid
Veiligheid is op onze school een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Veiligheid en welbevinden zijn de basis voor een goede ontwikkeling. De naam van onze school brengt dat symbolisch tot uitdrukking; kinderen mogen zich op onze school vanuit veiligheid en geborgenheid (acceptatie) ontwikkelen. De zorg die een Goede Herder heeft voor zijn schapen  staat symbool voor veiligheid, zorg en samen een goede weg zoeken voor ontwikkeling en groei.
Veiligheid en welbevinden stellen we jaarlijks aan de orde aan de hand van de ZIEN-vragenlijst. Ook houden we eens per twee jaar houden een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, kinderen en het personeel.
In het kader van veiligheid en welbevinden hanteren we een anti-pestprotocol.
Op school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een weerbaarheidtraining die is ontwikkeld voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Ons schoolteam heeft de Kanjertraining gevolgd en is gecertificeerd. Daarmee is onze school officieel een Kanjerschool.

Structuur en Leercultuur
CBS De Goede Herder is een school waarin structuur een belangrijke plaats inneemt. Deze structuur creëren wij door eenheid in ons klassenmanagement, netheid in de school en duidelijke regels. We leren de kinderen sociale vaardigheden aan.
Onze leercultuur kenmerkt zich door eigenaarschap, het visualiseren van doelen en het werken met een mindset. We noemen onze leercultuur: Leren met CLEM. Op het filmpje hiernaast kunt u zien hoe wij dat op onze school doen.

Passend onderwijs en Leerlingenzorg
Vanuit onze missie "oog voor iedereen" stemmen wij ons onderwijs af op de verschillende gaven en talenten die de kinderen van hun Schepper hebben gekregen. Ons onderwijs kenmerkt zich in het hebben van een doorgaande leerlijn. Onze leerlingenzorg is van goede kwaliteit, wat ook blijkt uit de beoordeling van de onderwijsinspectie juni 2018 . Dat betekent dat we ook bewust omgaan met wat de grenzen van onze onderwijsmogelijkheden zijn. Dat staat beschreven in ons School-Ondersteunings-Profiel.

Communicatie
Op onze school bevorderen we een open, regelmatig en opbouwend contact met de ouders/verzorgers. Wij vinden een open en constructief contact met de andere basisscholenscholen in Wapenveld en met de basisscholen van onze Federatie Veluwezoom en IJsselstreek ook belangrijk.

Betrokken en enthousiast schoolteam.
Met enthousiasme èn vakmanschap geeft het team uitvoering aan onze missie "Oog voor iedereen". Samen leren betekent op onze school dat niet alleen de leerlingen leren maar dat ook ieder teamlid zijn/haar eigen leerdoelen heeft. We noemen dat 'persoonlijk meesterschap'. Reflectie, feedback en eigenaarschap zijn kenmerken van de leercultuur op onze school. Kortom; wij werken met overtuiging aan goed en betekenisvol onderwijs.