Bestuur


Onze school gaat, evenals CBS De Parel, uit van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld. Het bestuur van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld is het wettig bevoegd gezag van CBS De Parel en CBS De Goede Herder. De leden van het bestuur worden gekozen tijdens de jaarlijks te houden ledenvergadering door de leden.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het instandhouden van het protestants christelijk onderwijs
  • Wettelijke- en financiële regelgeving uitvoeren
  • Benoeming en ontslag van de leerkrachten
  • Voorwaarden scheppen voor een goed functionerend onderwijssysteem

Meer informatie met betrekking tot doel, grondslag van de schoolvereniging en samenstelling van het bestuur vindt u in de algemene informatiebrochure. Het emailadres van het bestuur : bestuur@nhswapenveld.nl 

Als u zich betrokken voelt bij het hele schoolgebeuren en mee wilt denken en helpen, dan kan dat onder andere door lid te worden van de "Nederlands Hervormde Schoolvereniging" te Wapenveld. In de statuten van de vereniging wordt in artikel 4 aangegeven wat de voorwaarden voor toelating tot lid van de schoolvereniging zijn, te weten:
• het betuigen van instemming met de in artikel 2 omschreven grondslag;
• bereidheid tot betaling van de contributie die jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Momenteel bedraagt het lidmaatschapsgeld slechts €12,00 per jaar. Dit geld komt ten goede aan school.  

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Jan Smit, Willem Boer, Rudi Marskamp, Mariëlle Augustinus, Martijn Steenbergen, Armanda Henniphof, Robert Sollie en Arjanne IJzerman.