Onderwijs


Protestants Christelijk

CBS De Goede Herder is een protestants christelijke basisschool, waar leven en werken vanuit het geloof in God als onze Vader en Jezus Christus als Verlosser en Goede Herder het uitgangspunt vormen. Onze identiteit dragen we uit door liefdevolle omgang met elkaar, ouders en kinderen. Ieder kind mag er zijn en hoort erbij zoals hij/zij door God geschapen is als uniek schepsel. De Bijbel is voor ons gezaghebbend. Onze inspiratiebron waaruit wij putten om ons onderwijs vorm te geven.

 

Veiligheid

Veiligheid is op onze school een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Veiligheid en welbevinden zijn de basis voor een goede ontwikkeling. De naam van onze school brengt dat symbolisch tot uitdrukking; kinderen mogen zich op onze school vanuit veiligheid en geborgenheid (acceptatie) ontwikkelen. De zorg die een Goede Herder heeft voor zijn schapen  staat symbool voor veiligheid, zorg en samen een goede weg zoeken voor ontwikkeling en groei.
Veiligheid en welbevinden stellen we jaarlijks aan de orde aan de hand van de ZIEN-vragenlijst. Ook houden we eens per twee jaar houden een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, kinderen en het personeel.
In het kader van veiligheid en welbevinden hanteren we een anti-pestprotocol.
Op school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een weerbaarheidtraining die is ontwikkeld voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Ons schoolteam heeft de Kanjertraining gevolgd en is gecertificeerd. Daarmee is onze school officieel een Kanjerschool.

Structuur

CBS De Goede Herder is een school waarin structuur een belangrijke plaats inneemt. Deze structuur creëren wij door eenheid in ons klassenmanagement, netheid in de school en duidelijke regels. We leren de kinderen sociale vaardigheden aan.

 

Leerlingenzorg

CBS De Goede Herder vindt leerlingenzorg belangrijk. Ons onderwijs kenmerkt zich in het hebben van een doorgaande leerlijn. We streven naar een goede kwaliteit van onze leerlingenzorg. Dit realiseren we in onze klassen en bij individuele kinderen.

 

Communicatie

Goed en regelmatig contact met leerlingen, ouders, collega’s en management is een belangrijke basis op CBS De Goede Herder. We streven naar een zorgvuldige communicatie in een open sfeer.

 

Enthousiast

Het team van CBS De Goede Herder wordt gevormd door mensen die kinderen enthousiast kunnen maken voor het leren in en buiten school. Ze staat open voor vernieuwing en heeft een positieve uitstraling. Kortom; met plezier werken aan betekenisvol onderwijs.